Vzw Nova - Statuten

nr. vereniging: 53071

goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de “v.z.w. Nova” op 6 februari 2003 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21/3/2003 onder nr. N005179

 

Art. 1

De vereniging draagt de naam “Vereniging Zonder Winstgevend doel NOVA”, afgekort tot  v.z.w. Nova”.

De vereniging is opgericht op 20 december 1970; de oprichtingsakte is in het Belgisch Staatsblad verschenen onder identificatienummer 531/71.

Art. 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te 1830 Machelen, Turcksinstraat 68. De zetel mag naar elk ander adres binnen de gemeente Machelen overgebracht worden door een gewone beslissing van de Algemene Vergadering.

Art. 3

De vereniging wordt opgericht met het doel het inrichten, beheren en bevorderen van de parochiale werken te Machelen in het gebouwencomplex “Nova”, gelegen te Machelen, Kerklaan 19.

Art. 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Ze kan te allen tijde ontbonden worden door de Algemene Vergadering.

Art. 5

Bij ontbinding van de vereniging duidt de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars aan. Na vereffening wordt het netto actief overgemaakt aan een ander werk waarvan het maatschappelijk doel het best het doel van de huidige vereniging benadert.

Art. 6

De Algemene Vergadering is een afspiegeling van de parochiale gemeenschap van Machelen. De erkende parochiale verenigingen van Machelen mogen elk één effectief lid voordragen. Daarnaast kunnen ook andere parochianen deel uitmaken van de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering bestaat minstens uit 10 en maximum uit 20 leden.  De ledenlijst wordt elk jaar begin januari geactualiseerd en neergelegd bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Art. 7

De Raad van Bestuur bestaat uit personen die zich actief willen inzetten voor het bereiken van het maatschappelijk doel van de vereniging. 

Nieuwe bestuurders worden voorgedragen door de Raad van Bestuur, voor onbepaalde duur door de Algemene Vergadering benoemd en zijn te allen tijde door haar afzetbaar.

De Raad van Bestuur bestaat minimum uit 5, maximum uit 10 bestuurders.

Elke wijziging van de samenstelling van de Raad van Bestuur wordt binnen de maand gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en neergelegd bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Art. 8

De Raad van Bestuur mag leden met een raadgevende stem op haar vergaderingen uitnodigen; hun rechten en verbintenissen worden geregeld door een bijzonder reglement van inwendige orde, opgesteld door de Raad van Bestuur.

Art. 9

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging zonder bijkomende machtiging van de Algemene vergadering in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, met inbegrip van de beschikkingsdaden en voor alles wat niet tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoort.
De Raad van Bestuur mag in die zin alle daden van beheer stellen en de vereniging op de meest uitgebreide wijze en in alle omstandigheden geldig verbinden.

Art. 10

De bestuurders benoemen onderling een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris die zij gelasten met het dagelijks bestuur van de vereniging. Voor deze mandaten moet de bestuurder minimum 1 jaar lid zijn van de vereniging, hetzij zonder deze voorwaarde bij unanimiteit verkozen worden.

Art. 11

Tegenover derden volstaat de handtekening van twee gemandateerde bestuurders uit het dagelijks bestuur.
Inzake financiële transacties volstaat de handtekening van de penningmeester voor bedragen die de € 5.000 niet te boven gaan.

Art. 12

De Raad van Bestuur zal jaarlijks, ter gelegenheid van de statutaire Algemene Vergadering,  de rekening (ontvangsten en uitgaven) over het afgelopen dienstjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) en de begroting (verwachte ontvangsten en uitgaven) voor het volgende dienstjaar aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering onderwerpen.

Zij zal tevens verantwoording afleggen over haar beleid in het afgelopen jaar.

Art. 13

De Raad van Bestuur vergadert regelmatig of wanneer er noodzaak toe is, doch minstens 8 maal per jaar.

Art. 14

De voorzitter en de secretaris, of de helft van de bestuurders, roepen de Raad van Bestuur geldig samen. De agenda wordt minstens 3 dagen voor de vergadering per gewone brief aan de bestuurders bezorgd.

Om geldig te vergaderen moet meer dan de helft van de bestuurders aanwezig zijn. Zoniet wordt de vergadering uitgesteld en wordt er binnen de veertien dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Is een meerderheid dan nog niet aanwezig, kan deze vergadering geldig beslissen.

Art. 15

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

Art. 16

De secretaris maakt van elke vergadering notulen op. Deze worden, na goedkeuring op de daaropvolgende vergadering, door de voorzitter en de secretaris ondertekend en geklasseerd in een register dat wordt bijgehouden in de maatschappelijke zetel.

Art. 17

De Algemene Vergadering vergadert normaal één maal per jaar onder voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Bestuur, doorgaans in de loop van de maand januari of februari. De Algemene Vergadering kan tevens door de Raad van Bestuur bijeengeroepen worden telkens het doel of het belang van de vereniging dit vereist.

Wanneer de helft van de bestuurders of een vijfde van de leden van de Algemene Vergadering daarom schriftelijk verzoekt, moet de Raad van Bestuur binnen een termijn van twee maanden een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen.

Art. 18

De oproep tot de Algemene Vergadering moet, om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris of door de helft van de bestuurders. De oproep wordt minstens 8 dagen vooraf per gewone brief aan de effectieve leden van de Algemene Vergadering toegezonden. Een effectief lid mag zich laten vertegenwoordigen door een vervanger wanneer hij of zij dit vooraf schriftelijk meldt aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. 

De oproeping vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering en bevat de agenda die wordt opgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig de statuten.

Elk bijkomend agendapunt moet schriftelijk en vóór de vergadering overhandigd worden aan de voorzitter van de vergadering.

Art. 19

Met uitzondering van de door de wet en door de statuten voorziene gevallen worden de besluiten van de Algemene Vergadering genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen.

Voor persoonsgebonden materies kan om een geheime stemming verzocht worden.

Tot de wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien de voorgenomen wijziging in de oproeping is vermeld en indien twee derde van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd is. Wordt dit aantal niet bereikt, dan mag een tweede vergadering worden bijeengeroepen die een geldig besluit kan nemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering mag niet gehouden worden binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering.

Tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vereniging of tot ontbinding kan slechts beslist worden door een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

Art. 20

De secretaris maakt van elke vergadering notulen op. Deze worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend en geklasseerd in een register dat bijgehouden wordt in de maatschappelijke zetel.

 


Terug naar de hoofdpagina